QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel. Godkännandet är inte bara en trygghet i sig, utan skapar en kommersiell potential för din gödsel. Kalkylen för en investering är mycket bra och ser långsiktigt bara ännu mer positiv ut. Jordproducenter köper idag ibland hygieniserad gödselråvara från utlandet men efterfrågan på godkänd, lokalproducerad, näringsrik gödselkompost för plantjord ökar.

Genom en effektiv gödselhantering och kontinuerlig komposteringsprocess minskar du problem med bland annat lukt och näringsläckage. Du behöver inte mellanlagra obehandlad gödsel utan skapar ett bekvämt flöde. En totallösning för din gödselhantering som är både lönsam och långsiktigt hållbar för miljön.

Är du hästföretagare som söker en lösning för att bli av med din stallgödsel?

I Sverige finns idag runt 360,000 hästar, varav en allt större andel i tätortsnära områden där gödselhanteringen inte alltid är lätt att lösa. Samtidigt har skärpta EU-krav på behandling av gödsel gjort att många avfallsanläggningar under de senaste åren slutat ta emot gödsel. Resultatet är att många idag står utan en fungerande lösning eller tvingas acceptera höga kostnader. Enligt en beräkning gjord för ridskolor i Göteborg kostar det upp till 3000 kr per häst och år att bli av med gödseln.

Genom systemgodkänd gödselkompostering kan du nu istället skapa intäkter från din hästgödsel. En QuantorXL® komposteringsanläggning kan behandla gödsel från mer än 500 hästar. Slå dig ihop med några andra hästföretagare i trakten, lantbrukare eller avfallsföretag, och tjäna pengar tillsammans.

Hästgödsel lämpar sig otroligt väl för kompostering tack vare lämpliga mikrober och att den också innehåller strömaterial. Det gör komposteringsprocessen mycket effektiv och leder till en högkvalitativ slutprodukt. Hästgödselns karaktär gör den däremot exempelvis mindre intressant att sprida som gödning eller använda som råvara vid rötning till biogas.

Har du egen djurproduktion och vill öka värdet på din fastgödsel?

Det blir allt vanligare att separera ut den fasta fraktionen i gödsel, främst för djurgårdar med höga fosforklasser. Huvuddelen av fosforn koncentreras i den fasta delen medan kvävet i den flytande fraktionen kan tas tillvara i den egna växtodlingen. Det innebär att du får lägre spridningskostnader då du kan sprida stora mängder nära gårdscentrat utan att fosforbehovet överskrids. Den flytande fraktionen tränger också snabbare ner i marken än vanlig flytgödsel, vilket minskar luktproblem och ammoniakförluster vid spridning.

Genom systemgodkänd gödselkompostering kan du nu dessutom skapa ett kommersiellt värde på den fasta fraktionen och sälja den som näringsrik kompostjord. För att skapa en materialblandning som går att kompostera måste man tillsätta strukturmaterial, vilket kan bestå av till exempel olika kombinationer av hästgödsel, djupströbäddar från suggor, halm, torv, spån, etc.

I syfte att öka lönsamheten är det förstås önskvärt att ta emot externt avfall mot avgift, som kan ingå i komposteringsprocessen. Du får därmed en intäktskälla som kompletterar försäljningen av slutprodukten. Man bör då sträva efter att hitta avfall som även samtidigt fungerar som strukturmaterial, exempelvis hästgödsel eller parkavfall.

Vi utreder just nu möjligheterna att efter trycksterilisering kunna kompostera kadaver.