QuantorXL® - Kompostering i roterande trumma, är en patenterad, processinriktad metod som tar ett helhetsgrepp på kompostering med fokus på fyra huvudområden:

Första systemgodkända metoden - Full hygienisering av gödsel m.m.

Alla patogener och parasiter dör vid hög temperatur
QuantorXL® Trumkompostering är den första metoden som är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av stallgödsel enligt EU’s förordning för animaliska biprodukter enligt gällande valideringsmetod. Detta är i dagsläget den hårdast reglerade avfallstypen. En mängd parametrar i systemet beaktas men det mest avgörande kravet gäller hygieniseringen, det vill säga fullständig avdödning av möjliga patogener och parasiter. Metoden har validerats för att klara detta då allt material i trumman uppnår en temperatur av minst 52°C i minst 13 timmar utan avbrott.

Varför klarar QuantorXL® kraven?
Utmaningen med att uppnå en högkvalitativ kompostering ligger framförallt i att uppfylla tre nyckelbehov, som effektivt tillgodoses med QuantorXL® i den roterande, slutna komposttrumman:

1. Syretillgången är god under hela processen och i hela kompostmassan.
2. Blandningen av materialet är effektiv och ger en optimal fördelning av aktiva mikroorganismer, samt underlättar syresättningen ytterligare.
3. Temperaturen kan kontrolleras och hållas på önskad nivå, utan kalla zoner.

Tack vare den effektiva processen finns heller inget krav avseende viss partikelstorlek, vilket är vanligt för andra metoder och då medför mycket extra bearbetning.

Vilka fördelar ger godkännandet?
QuantorXL® komposteringsanläggning är systemgodkänd och certifierad. Allt som behöver göras är att få hanteringen och anläggningen omkring godkänd. Man kan då ta emot alla typer av organiskt material för kompostering och behöver inte avstå från något avfall, som exempelvis stallgödsel, utan har en komplett lösning. Olika typer av material kan blandas enligt egna önskemål för att ge en optimal process och slutprodukt. Näringsrika material kan, och bör ingå, för att ge kompostjorden ett så bra värde som möjligt.Flexibilitet ökar möjligheterna - Klarar gödsel, slam och allt annat organiskt avfall

Kompostera allt och kombinera fritt

Den unika patenterade tekniken i QuantorXL® Trumkompostering kontrollerar, styr och förstärker naturens egen metod. Det ger förmågan att processa svåra och reglerade avfall, såsom gödsel och avloppsslam och uppnå godkänd hygienisering. Möjligheten att kunna kompostera alla olika typer och kombinationer av organiskt avfall gör QuantorXL® extremt flexibel. Den kan till exempel användas för att kompostera:

- Stallgödsel från alla typer av djur
- Avlopps- och rötslam
- Grönsaksavfall m.m. från handeln
- Bioavfall från hushåll och restaurangnäring
- Rester från fiskindustri

QuantorXL® är en intressant lösning för en rad aktörer:

- Hästföretagare och ridsportsanläggningar
- Lantbruk med storskalig djurproduktion.
- Enskilda entreprenörer som ser en möjlighet att skapa intäkter genom att först ta emot avfall från till exempel livsmedelsgrossister eller stall i tätortsområden, och sedan också kunna sälja slutprodukten.
- Kommuner som idag inte har en fullgod hantering av allt avfall, eller tvingas nyttja anläggningar på annan ort med onödiga transporter som följd.
- Befintliga komposteringsanläggningar som inte har godkända system för alla typer av avfall. QuantorXL® kan då integreras med nuvarande system för en snabb initial hygienisering, eller användas för relevanta delar av avfallet.
- Renhållningsföretag som vill utöka sin verksamhet.
- Jordförädlingsföretag som vill trygga tillgång och kontroll över en viktig råvara.
- Biogasanläggningar som vill ha komplement för svåra avfall eller vid driftstörningarKapacitet - Kontinuerligt flöde ger effektiv kompostering

Kvantitet, men med bibehållen kvalitet

För att få effektivitet i kommersiell kompostering måste man uppnå en viss storskalighet. I system med alltför stora avfallsmassor hamnar dock fokus lätt på själva hanteringen och mindre på kontroll av processen och att skapa en bra slutprodukt. Med QuantorXL® sker själva processen i en sluten behållare, under full kontroll. QuantorXL® har en trumvolym på 125 m³ vilket är optimalt för att uppnå rätt flöde och tid i trumma, så att bästa villkor för komposteringsprocessen uppnås.

En eller flera trummor!

Behandlingskapacitet för QuantorXL® varierar med materialet. För exempelvis stallgödsel är den ca 10 000 m³ per år, medan andra avfallstyper kan kräva mer tid i trumman, vilket ger lägre total kapacitet. Vid behov av större volymer kan en anläggning ha flera parallella trummor, och en befintlig anläggning kan lätt kompletteras med ytterligare trummor.

Hur går det till?

Komposteringsprocessen inleds av att syrekrävande mikrober alstrar värme. Värmeanpassade mikrober tillkommer då och står för själva nedbrytningen av materialet. Vid rätt samman-satt blandning av avfall hålls temperaturen i QuantorXL® mellan 52-70°C. Då är nedbrytningshastigheten som störst och de aktiva mikroberna verkar så effektivt som möjligt utan avbrott. Vid denna temperatur dör mikroorganismer som inte är värmeanpassade, bland annat patogener och parasiter. Dessutom avtar grobarheten hos ogräsfrön.

Komposteringsprocessen i QuantorXL® kräver ingen tillskottsvärme, men rotationen och tillhörande mekanik kräver viss energi. En trummas elbehov uppgår dock till endast cirka 20 000 kWh vid kontinuerlig drift under ett år. Samtidigt utgör överskottsvärmen från komposteringen i en trumma cirka 100 000 kWh per år vid optimal process. Denna värme skulle kunna återvinnas och användas till att värma upp närliggande bebyggelse.Enkelhet i hanteringen - Automatiserad, standardiserad process

En anläggning med QuantorXL® Trumkompost är helt automatiserad och består av mottagningsbehållare för avfall och strukturmaterial, ett färdigt in- och utmatningssystem samt komposteringstrumman. Processen sker i ett jämnt flöde och alltså inte satsvis. Arbetsinsatsen begränsas till i genomsnitt en timme dagligen för påfyllnad, och i samband med att avfallet tas emot och blandas upp med strukturmaterial (t ex torv- och flis) och fukthalten kontrolleras. Förhanteringens omfattning avgörs av slutproduktens önskade sammansättning och användning. Själva komposteringen sker i trumman som är isolerad och väl ventilerad. Inga tillsatser av kemikalier eller annan materia krävs.

Anläggningen är driftsäker och lätt att sköta, och processen kan enkelt övervakas och kompletteras med fjärrstyrning. Tack vare automatiseringen behöver ingen personal arbeta med materialet under själva komposteringen!

Värmen i trumman uppgår till 52-70°C beroende på kompostmaterialets sammansättning. Tiden i trumman avgörs av avfallstypen, där exempelvis hästgödsel går att processa relativt fort medan andra avfallsstyper kan kräva längre tid. Det beror också på om man främst önskar en snabb hygienisering av materialet eller väljer att låta en större del av den totala processen ske i trumman.

Materialet bryts ned till en ren kompostprodukt som är fri från skadliga bakterier, virus, ogräs och lukt. Bruttovolymen på den tillförda mängden har under tiden minskat till cirka 70 procent. Komposten får sedan eftermogna i en till sex månader innan det används för vidareförädling.

BALTIC MANURE rapport om teknologi för hanteringen av stallgödsel som bl.a täcker QuantorXL®
Rapport på engelska (PDF)


Film (visar flödet genom en anläggning)Youtube movie