Avloppsslam

Avloppslam från reningsverk är en resurs som ibland är svår att utnyttja. Spridning på åkrar som gödning är ett sätt att ta tillvara näringen, men alltfler är tveksamma till att använda slam på sin mark. Sluttäckning av soptippar efter långtidslagring är ett annat sätt att låta näringen komma ny växtlighet till del. Under 2012 väntas dock ett nytt förslag till Slamförordning läggas fram, som innebär att man kräver 12 månaders lagring istället för dagens 6 månader.

Genom hygienisering i QuantorXL® trumkompostering  ökar möjligheterna att säkert använda slam och få en snabbare, mer flexibel hantering . Man får en kvalitetssäkrad produkt som kan användas till exempel i en kommuns egen parkförvaltning eller som råvara i anläggningsjord.
Den fasta, torkade delen av avloppslammet kan, efter att ha blandats med strukturmaterial komposteras. Lämpligen används annat tillgängligt avfall såsom flisat parkavfall eller torr hästgödsel som kommunen tar emot inom närområdet. Man skapar då en effektiv totallösning för flera avfalls-strömmar.

Förutom att QuantorXL® är den första komposteringsmetod som kan garantera hygienisering av slammet så innebär den slutna, snabba processen att man minimerar problem med lukt. ECSAB tillhandahåller även system för ytterligare odörreduktion om behov finns.

Rötrest

Idag går mycket av kommunernas insamlade bioavfall till rötning för biogas. Den rötrest som blir kvar efter att gasen utvunnits kan bland annat användas som biogödsel. Om det inte finns avsättning för obehandlad rötrest kan ett alternativ vara att komplettera processen med ett komposteringssteg för att skapa en slutprodukt med större användningsområde.

I detta fall erbjuder inte QuantorXL® någon fördel genom hygieniseringen eftersom detta oftast redan uppnåtts i rötningsprocessen. Däremot är metoden unik genom sin automatiserade flödesprocess, vilket gör den möjlig att enkelt integrera i befintlig anläggning, utan att skapa onödigt merarbete och hantering.

Förutom att betraktas som ett slutsteg i biogasprocessen, kan kompostering också användas som ett rent komplement till biogasanläggningen. Får man in avfall som lämpar sig sämre för rötning, såsom hästgödsel, kan det vara bättre att behandla det separat. Man har då även en lösning som kan användas för att behandla alla typer av avfall vid driftstörningar eller svängningar i mottagen volym i förhållande till kapacitet. Det är viktigt att ha ett komposteringssystem som garanterar hygienisering så att slutmaterialet utan problem kan blandas med hygieniserade restprodukter från rötningen.

Läs mer om QuantorXL® och hur det fungerar i praktiken